วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

ครูผู้ให้ “ครูน้ำ”ตะลอนสอนหนังสือ เ ด็กนักเรียนย ากจนตามหมู่บ้าน

วันนี้เรามีเรื่องราวดีๆ มาบอกกัน สมควรยกย่องในการทำความดี น้ำ-กนกวรรณ วันทะวงษ์ หรือ น้ำ ไมค์ทองคำ ศิลปินลูกทุ่งสาว ในฐานะครูประจำโ ร งเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรีชี้ให้เห็นปั ญหาการเรียนทางไกลผ่านโทรทัศน์และโทรศัพท์มือถือที่ไม่มีครูของนักเรียนในช นบทย ากยิ่งสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

เนื่องจากข้อจำกัดของครอบครัว ส่วนใหญ่มีฐานะย ากจน มีพ่อแม่เป็นแ ร งงาน เกษตรกรหรือบางส่วนอาศัยอยู่กับผู้สูงอายุเข้าไม่ถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และเทคโนโลยี

เป็นที่มาที่ทำให้เธอลงพื้นที่ไปทำคววามเข้าใจกับผู้ปกครอง และสอนหนังสือนักเรียนประจำชั้นถึงบ้าน

เป็นการแก้ปั ญหาตามนโยบายของโ ร งเรียนต้นสั งกั ด เพื่อไม่ให้นักเรียนในช นบทเ สี ยโอกาสทางการศึกษ า

“ในช นบทบางบ้านก็ยังไม่มีโทรทัศน์ บางบ้านที่มี ก็ไม่มีกล่องรับสั ญญ าน และจานดาวเทียมบางครอบครัวไม่มีโทรศั พท์มือถือ หรือมีก็เป็นรุ่นที่ไม่รองรับการดูสื่อดิจิทัล ผ่านเฟซบุ๊กและยูทูบ